Glad att få leva

Natur
Natur

Dagens bibelord: ‘Gläd er alltid i Herren! Jag säger om igen: Gläd er! Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. ‘
Filipperbrevet 4:4-7
https://my.bible.com/bible/916/PHP.4.4-7

Ett glatt hjärta har en helande verkan, men modlöshet blir som en torka in i märgen.
Ordspråksboken 17:22 NUB
https://bible.com/bible/916/pro.17.22.NUB

Vi kan inte glädja oss på befallning men vi kan be och tacka Gud Tacksamhet föder glädje. Om vi tänker efter har vi säkert saker som vi kan tacka Gud för t.ex. det som sången nedan handlar om. Sören Jansson, som skrivit den sången, har verkligen saker att klaga på eftersom han sitter i rullstol och är gravt handikappad. men alla hans sånger präglas av en stor tacksamhet.

Dagens sång: Glad att få leva

Gud är större

Abraham klagar inför Gud att han inte har fått några avkomlingar. Då svarar Gud i 1 Mos. 15
– Men Herrens ord kom till honom: ”Det är inte någon av ditt husfolk  som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge.”Sedan förde han honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem.” Och han sade till honom: ”Så ska din avkomma bli.”Och Abram trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet.-

Jag har skrivit en litet längre text om att Gud är större än vi någonsin kan fatta.  Du finner den här.

Dagens sång: Till dig

Människan…Guds avbild

Skapelsen
Till man och kvinna skapade Han dem

Jakobs brev 3:9 Med tungan välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Människan är skapad till Guds avbild! Det gäller alla människor,oavsett ras eller kön ,

Första Moseboken 1:27 (SFB14)

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Här faller all ras- och köns-diskriminering. Är vi alla skapade till Guds avbild kan vi inte med vår tunga förbanna  vissa folkgrupper det är ju att förbanna Gud själv. Låt oss välsigna i stället och vi kommer att få välsignelser tillbaka.

Dagens sång: Herren välsigne dig.

Den välsignelsen får vi alla ta del a,v var på jorden vi än befinner oss.

 

 

Vi är Skapade av Gud

”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭2:10‬ ‭SFB14‬‬

omvändelse

Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (‭Apostlagärningarna‬ ‭17‬:‭30-31‬ SFB14)

Äktenskap

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN. (‭Ordspråksboken‬ ‭18‬:‭22‬ SFB14)

HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (‭Första Moseboken‬ ‭2‬:‭18‬ SFB14)

Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är inte bara mannen som funnit något gott när han funnit en hustru, samma gäller också för kvinnan när hon funnit en man, därför att det är så det ska vara.  Det kan kännas svårt för den som inte gör det. Är du i den situationen, be till Gud att du finner den rätte, rätta. Det kan ju vara så att alla inte finner någon. Se t.ex på Paulus, han hade ingen fru. Om det är Guds vilja att du ska leva ensam för att kunna tjäna honom fullt ut kommer han att visa dig det. Gift dig inte bara för att du vill bli gift utan för att du upplever att det är rätt.

Bön: Herre vi ber för den idag som längtar efter att finna en livskamrat. Vi ber att det ska bli rätt och att du ska välsigna deras äktenskap.

Sång: kärleken, Curt & Roland

 

Gud……..jag förstår inte allt

Jobs bok i gamla testamentet är en bok som jag tycker är svår att begripa sig på. Job var en rättskaffens man men blev ändå utsatt för svårt lidande Även om den är svår att förstå har jag ändå blivit välsignad av den. Det finns t,ex. en underbar beskrivelse av skapelsen som jag skrivit om i ett tidigare bibelstudium den står i kap. 38-41. Där använder Gud skapelsen för att visa för Job hur stor Han är och att Job aldrig kan förstå allt.Gud är mycket större än vi kan omfatta med vårt förstånd.. Det är då Job kommer till insikt om det och svarar så här.

Job. 42 1 Job svarade Herren och sade: 2
Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar
är omöjligt för dig.
3
Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om
vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod.
4
Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig,
och du må ge mig kunskap.
5
Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig
med egna ögon.
6
Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.

När vi inte förstår allt med Gud får vi ödmjuka oss och säga som Job.

Bön: Herre du är större än vi kan tänka, vi faller ner i beundran inför dig.

Dagens sång: How great Thou art Johny Cash

Jesus

Joh.1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
Genom att vi tar emot  Jesus blir vi Guds barn. Underbart!!!

Namnet Jesus  En sång som säger allt om hur det är att ta emot Jesus.

Johannes första kapitel handlar om hur det var när Jesus började sin verksamhet på jorden och hur Johannes vittnar om att Han ska komma.

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Ordet = Jesus
Här ser vi hur Jesus var med i skapelsen. Han var hos Gud innan världen blev till

Joh 1: 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort honom känd.
Jesus är ett med Fadern.

Joh. 1:32 Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.”
Genom Jesus får vi del av den Helige Ande.

Här har vi hela treenigheten i samma kapitel . Fader, Son och Helig Ande. Alla förenade till ett. Vi har en  Gud.

Bön: Herre Jesus, vi tar emot dig. Vi vill bli Guds barn. Tack för den gåva som du ger oss att vi då blir Guds barn och får evigt liv tillsammans med dig.

 

 

 

Människovärde

Ps.139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
15 Benen i min kropp var inte osynliga för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Skapelsen är underbar inte minst människan. Ju mer vi lär oss om hur människokroppen fungerar desto mer häpna blir vi. en sån otrolig intelligens som ligger bakom.. Hela det här kapitlet handlar om det

Vi människor kan aldrig fullt ut förstå Guds storhet. En gång var jag på en samling där vi talade om att Gud ser varje människa och följer henne. Där hånade man den tanken

– Det fattar ni väl att det är omöjligt. Hur många människor  finns det på jorden ha ha ha?

Då inser man inte Guds oändliga storhet.

17 Hur outgrundliga* är inte för mig dina tankar, Gud,
hur stor är inte deras mångfald!
18 Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen

På samma sätt ser Gud till varje liten människa som blir till. Han ser oss redan i moderlivet som det står här ovan. Redan när du var ett litet foster såg han dig och hade en plan för dig. Inte att undra på att vi kristna vill värna människovärdet när vi vet detta. Vi vill värna om både det ofödda barnet och de gamla som börjar räknas ut av samhället.

 

Jesus fanns före allt skapat

I Sonens rike

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Kol. 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen

Jesus blev inte till i och med att han föddes av Maria. Det står på många ställen i bibeln att Han var med vid skapelsen ex

“I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Allt blev till genom det…” (Joh 1:1-3)

“Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte” (Joh 1:10).

Ordet = Jesus

Gud säger också i skapelseberättelsen

 -1 Mos1:26 Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.